Dotacje

ue_fundusze_logo

Firma QUADRA–POLSKA Alina Latos realizuje projekt nr RPKP.01.06.02-04-0175/19, pn. „Intuicyjna E-platforma do przygotowania i wygenerowania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z dostępem do urządzeń mobilnych, opcją aktualizacji aktów prawnych oraz podpowiedziami – z dostępem przez dedykowane urządzenie pamięci”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Podstawowe informacje o projekcie


Tytuł: Intuicyjna E-platforma do przygotowania i wygenerowania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z dostępem do urządzeń mobilnych, opcją aktualizacji aktów prawnych oraz podpowiedziami – z dostępem przez dedykowane urządzenie pamięci”


Wnioskodawca: QUADRA–POLSKA Alina Latos


Cele projektu:

Podniesienie poziomu profesjonalizmu Zamawiających udzielających zamówień publicznych.


Planowane efekty:

Utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu.

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży nowych produktów.


Wydatki kwalifikowalne: 447 200,00 PLN

Dofinansowanie: 380 120,00 PLN

Wkład UE (EFRR): 380 120,00 PLN

Wartość ogółem: 546 100,00 PLN

Okres realizacji projektu: 11.2019 - 05.2021

.

.

.

Firma QUADRA POLSKA ALINA LATOS realizuje projekt pn. „Internetowa e-galeria”, dofinansowanego z Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o., współfinasowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

E-galerię można znaleźć pod adresem https://oldgallery.eu/

.

Podstawowe informacje o projekcie

.

Tytuł: Internetowa e-galeria

.

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

.

Wydatki kwalifikowalne: 63 157,89 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 60 000,00 PLN

Wkład publiczny: 60 000,00 PLN

Wartość ogółem: 77 684,20 PLN

Okres realizacji projektu: 30.09.2020 r. - 30.03.2021 r.