Zamówienia publiczne

Słownik wybranych pojęć z aplikacji ARKAD

 • Cena

  Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą.

  Ustawa o informowaniu o cenach:
  art. 3 ust. 1 pkt 1: cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
  art. 3 ust. 2: w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

  Znajdź w ustawie Pzp art. 7
  Źródło definicji: ustawa Pzp

 • Kryteria oceny ofert

  Kryteria oceny ofert – należy przez to rozumieć określone w dokumentach zamówienia i związane z przedmiotem zamówienia mierniki służące za podstawę oceny ofert.

  Zamawiający stawia wykonawcom wymagania w dokumentach zamówienia przy wykorzystaniu dwóch podstawowych narzędzi, tj.:

  • za pomocą określenia warunków udziału w przetargu –  których spełnienia zamawiający bezwzględnie wymaga,
  • za pomocą kryteriów oceny ofert, za spełnienie których wykonawca otrzymuje punkty od zamawiającego.

  Rodzaje kryteriów oceny ofert:

  Wymienione w ustawie kryteria jakościowe:

  • jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników,
  • aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1,
  • aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia,
  • aspekty innowacyjne,
  • organizacja, kwalifikacja zawodowa i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia,
  • serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takie jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji (art. 242 ust. 2).

  Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie:

  Zamawiający może zastosować kryterium ceny:

  • jako jedyne kryterium oceny ofert lub
  • kryterium o wadze przekraczającej 60%,

  jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia (art. 246 ust. 2). Oznacza to, że opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem szczegółowych parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jest wystarczającą podstawą do zastosowania kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% lub jako jedynego. W każdym innym przypadku kryterium ceny nie może przekraczać wagi 60%.


  Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia, nie mogą więc dotyczyć właściwości wykonawcy (czyli kryteriów podmiotowych), w szczególności:

  • wiarygodności ekonomicznej,
  • wiarygodności technicznej,
  • wiarygodności finansowej (art. 241)

  Należy pamiętać, że nie są uznawane za kryteria podmiotowe takie kwestie, jak: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Oznacza to w praktyce, że mogą być one stosowane jako kryterium jakościowe oceny oferty.

  Nie oznacza to, iż można powierzyć realizację zamówienia wykonawcy niewiarygodnemu. Jednak kwestię oceny wiarygodności wykonawcy należy oddzielić od kwestii jakości oferty. Wiarygodność wykonawcy w przetargu ocenia się, stosując następujące dwa narzędzia: podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu.

  W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający musi:

  • zawrzeć opis kryteriów oceny ofert,
  • podać wagi tych kryteriów,
  • poinformować wykonawców o sposobie oceny tych kryteriów (art. 134 ust. 1 pkt 18)

  Link do opracowania UZP Materiały szkoleniowe z zakresu kryteriów oceny ofert, w którym znajdują się przykłady kryteriów oraz sposób ich opisu.

  Znajdź w ustawie Pzp art. 94 (informacja o osobach społecznie marginalizowanych)
  Znajdź w ustawie Pzp art. 134 (informacja o zawartości SWZ)
  Znajdź w ustawie Pzp art. 239-247 (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kryteria oceny ofert)

  Źródło definicji: od Redakcji

 • Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny – należy przez to rozumieć dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis.

  podpis elektronicznyoznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis (art. 3 pkt 10 Rozporządzenie eIDAS)

  Podpis elektroniczny w rozumieniu tej definicji to „zwykły” podpis elektroniczny, deklaracja tożsamości autora złożona w formie elektronicznej pod dokumentem. Może to być na przykład podpis pod emailem lub zeskanowany podpis odręczny wklejony w dokument PDF.

  kwalifikowany podpis elektronicznyoznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporządzenie eIDAS)

  Kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu tej definicji to „zaawansowany” podpis elektroniczny, który musi spełniać następujące wymogi:

  • jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu,
  • umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego,
  • jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego,
  • jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

  Link do Rozporządzenia eIDAS
  Link do opracowania UZP dotyczącego podpisów elektronicznych
  Źródło definicji: Rozporządzenie eIDAS

 • Procedura odwrócona

  Tryb udzielania zamówienia – należy przez to rozumieć schemat postępowania, który zamawiający zastosuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Rodzaje trybów udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:

  Rodzaje trybów udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne:

  Rodzaje trybów dla zamówień sektorowych:

  Źródło definicji: od Redakcji

 • Rozwiązanie równoważne

  Rozwiązania równoważne – należy przez to rozumieć możliwość zaoferowania przez wykonawcę dostaw/usług/wyrobów o innych znakach towarowych, patentach, pochodzeniu, metodzie produkcji, sposobie wytworzenia, ale o takich samych właściwościach, jak wymagane przez zamawiającego.

  Rozwiązania równoważne w opisie przedmiotu zamówienia:

  • Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do:
   • norm,
   • ocen technicznych,
   • specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
    należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” (art. 101). 
  • Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4).
  • Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 99 ust. 5).

  Kiedy zamawiający zawrze w opisie przedmiotu zamówienia klauzulę o równoważności, obligatoryjnie:

  • wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,
  • nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlanedostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

  Zawsze, kiedy istnieje możliwość wykonania zamówienia w sposób inny niż opisany w dokumentach postępowania (przy zachowaniu wymaganych przez zamawiającego cech, jakości i standardów), zamawiający winien zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia klauzulę o równoważności.

  Znajdź w ustawie Pzp art. 99
  Znajdź w ustawie Pzp art. 101
  Źródło definicji: od Redakcji

 • Szacowanie wartości zamówienia

  Szacowanie wartości zamówienia – należy przez to rozumieć obowiązkową czynność zmawiającego polegającą na ustaleniu wartości zamówienia, którą należy dokonać w terminach wskazanych poniżej i sporządzić dokument o nazwie „Ustalenie wartości zamówienia”: 

  W przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań.

  Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

   

  Czynności zakazane przy szacowaniu wartości zamówienia:

  • zaniżanie wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
  • wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
  • dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

  W słowniku znajdują się następujące definicje dotyczące wartości zamówienia:

  Znajdź w ustawie Pzp art. 28-36
  Źródło definicji: od Redakcji

 • Tryb udzielania zamówienia

Więcej o zamówieniach publicznych tutaj

 • Aplikacja ARKAD

  Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, nasi specjaliści stworzyli aplikację ARKAD - narzędzie do tworzenia dokumentacji przetargowej dla zamawiających publicznych. 
  Zapoznaj się z tą aplikacją tutaj