Zamówienia publiczne

Dopuszczenie jak największej liczby wykonawców nie można uznać za priorytet w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Poradnik Zamówień Publicznych

 • Cena

  Wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach w zw. z art. 2 ust. 1 PZP).
 • Krajowa Izba Odwoławcza

  Instytucja powołana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. nowelizującą ustawę Prawo zamówień publicznych, w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych (przed 2007 r. odwołania rozpatrywały zespoły arbitrów). Postępowanie przed Izbą ma charakter postępowania przed sądem polubownym, a od orzeczenia Izby przysługuje skarga do sądu okręgowego, właściwego według siedziby zamawiającego. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób spełniających ustawowe wymagania, które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na czele Izby stoją prezes i wiceprezes powoływani na trzyletnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych spośród zgłoszonych członków Izby (art. 172 i nast. PZP).
 • Kryteria oceny ofert

  Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 91 PZP).
 • Licytacja elektroniczna

  Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji (art. 74 PZP). Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8., tj. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

  Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówień:

  1. Udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
   a) 125 000 euro - dla dostaw lub usług,
   b) 4 845 000 euro - dla robót budowlanych;

  2. Udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
   a) 193 000 euro - dla dostaw lub usług,
   b) 4 845 000 euro - dla robót budowlanych;

  3. Sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
   a) 387 000 euro - dla dostaw lub usług,
   b) 4 845 000 euro - dla robót budowlanych.
 • Negocjacje bez ogłoszenia

  Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności (art. 61 i nast. PZP):
  1. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione
  2. Został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
  3. Przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
  4. Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
 • Negocjacje z ogłoszeniem

  Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert (art. 54 PZP).
 • Oferta

  Jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie.
 • Podwykonawca

  Istota podwykonawstwa, zgodnie z orzecznictwem KIO (KIO/UZP 1117/10), polega na wykonaniu określonej części zamówienia przez inny podmiot. Oznacza to, że podwykonawca jest podmiotem realizującym samodzielnie dającą się wyodrębnić część zamówienia. Nie można zatem uznać za podwykonawstwo pełnienia funkcji w zespole składającym się z pracowników wykonawcy i pod jego bieżącym kierownictwem. W dalszej części tego orzeczenia czytamy, że „nie można przy tym uznać, że fakt prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez osobę, która ma uczestniczyć w realizacji zamówienia, przesądza o tym, że będzie brała udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca. O podwykonawstwie decyduje przede wszystkim charakter i zakres czynności oraz sposób ich powierzenia i wykonywania, nie zaś status prawny podmiotu, któremu je powierzono. Ustawa wprowadza w szczególności wymóg wskazania przez wykonawcę części zamówienia publicznego, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcy. W ten sposób zamawiający dowiaduje się z oferty wykonawcy, jaki zakres zamówienia wykonają zatrudnione przez wykonawcę firmy.
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia mogą być:

  Roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego (art. 2 ust. 8 PZP);

  Usługi - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (art. 2 ust. 10 PZP);

  Dostawy - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu (art. 2 ust. 2 PZP);
 • Przetarg nieograniczony

  Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy (art. 39 PZP ).
 • Przetarg ograniczony

  Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert (art. 47 PZP).
 • Rażąco niska cena

  Ustawa nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny, ale jej niedostatki usuwa w pewnym zakresie art. 90 ust. 2, wskazujący na kryteria ustalania rażąco niskiej ceny. Poza tym z wykładni językowej tego pojęcia wynika, że chodzi tu o przypadki „dające się łatwo stwierdzić, wyraźne, oczywiste, niewątpliwe, bezsporne” (Słownik jezyka polskiego, red. M. Szymczak, t. III, Warszawa 1981, s. 24) w stosunku do cen rynkowych, a także wartości przedmiotu zamówienia. W tym ostatnim przypadku istotne jest, by wartość przedmiotu zamówienia była oszacowania z należytą starannością i od tego czasu nie nastąpiła istotna zmiana cen, a także warunków wykonywania przedmiotu zamówienia, np. zmiany w technologii itp. Są to bowiem dwa kryteria odniesienia w stosunku do ceny zaproponowanej w kwestionowanej ofercie. Możliwe jest też zastosowanie metody odniesienia w stosunku do innych podobnych przedmiotów, w tym także ceny innych ofert złożonych w danym postępowaniu. Cena rażąco niska to także cena niewiarygodna, nierealistyczna (np. 1 zł), odbiegająca od cen ogólnie przyjętych na rynku, także wskazująca na wykonanie zamówienia poniżej kosztów wytwarzania (M. Olszewska, Obowiązek odrzucenia oferty, cz. 2, „Monitor Zamówień Publicznych” 2009, nr 4, s. 43). Jest charakterystyczne, że złożenie oferty państwowego koncernu China Overseas Engineering na budowę dwóch odcinków autostrady A-2 z ceną o 30% niższą od ceny kosztorysowej nie musi oznaczać rażąco niskiej ceny, skoro nie odbiegała ona od cen konkurencji. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej decyzja w tym zakresie należy do władz polskich („Gazeta Wyborcza” z 30 kwietnia 2010 r.).
 • SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia to dokument, w którym Zamawiający powinien określić:
  • nazwę (firmę) i adres Zamawiającego
  • tryb udzielania zamówienia
  • opis przedmiotu zamówienia
  • informacja na temat zamówień częściowych
  • informacja na temat zamówień uzupełniających
  • informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej
  • termin wykonania zamówienia
  • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  • wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  • postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)
  • informacja na temat wadium
  • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • opis sposobu przygotowania oferty
  • osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami oraz sposób porozumiewania się z wykonawcami
  • miejsce, termin i sposób składania ofert
  • miejsce, termin i sposób otwarcia ofert
  • termin związania ofertą
  • opis sposobu obliczenia ceny
  • kryteria oceny ofert
  • tryb oceny ofert
  • środki ochrony prawnej
  • informacje dotyczące kwestii formalnych w sprawie udzielenia zamówienia
 • Umowa ramowa

  Należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości (art. 2 ust. 9 a PZP).
 • Urząd Zamówień Publicznych

  Urząd powołany ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Na czele Urzędu stoi prezes, który jest jest centralnym organem administracji rządowej. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa UZP jest Rada Zamówień Publicznych, której członków powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Przy Urzędzie działa Krajowa Izba Odwoławcza orzekająca w sprawach odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Wadium

  To inaczej kaucja, zastaw. Jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy. Wadium jest kwotą w gotówce lub papierach wartościowych składaną do rąk osoby rozpisującej przetarg lub wpłacaną do depozytu sądowego jako gwarancja, że oferent nie zmieni ani nie wycofa złożonej oferty i podpisze w określonym terminie umowę (Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1981, t. III, s. 648). O wadium jest też mowa w art. 704 § 1 i 2 k.c. Przepisy te, definiując wadium, stwierdzają, że jest to kwota, którą można zastrzec w warunkach aukcji lub przetargu, że przystępujący do nich powinien pod rygorem niedopuszczenia do nich wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty. Jeżeli uczestnik aukcji lub przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji lub przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji lub przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Przy stosowaniu definicji wadium należy mieć na względzie treść art. 14 p.z.p. Otóż skutki i warunki oraz termin wniesienia wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne określa ustawa - Prawo zamówień publicznych, a nie przepisy Kodeksu cywilnego lub postanowienia umowy.
 • Wspólny Słownik Zamówień CPV

  Jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Klasyfikacja kodów powstała na podstawie rozporządzenia  rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego   rozporządzenie (WE) nr 2195/2002   Parlamentu Europejskiego i Rady w  sprawie Wspólnego Słownika  (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
 • Wykonawca

  Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 ust. 11 PZP).
 • Zamawiający

  Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy (art. 2 ust. 12 PZP).
 • Zamówienie publiczne

  Należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 ust. 13 PZP).
 • Zapytanie o cenę

  Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (art. 69 i nast. PZP ).

Zamówienia publiczne

 • Otoczenie prawne

  Przepisy prawa, ale i praktyka stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych wywołują w Polsce wzrastającą falę krytyki. Szczególnie ostro napiętnowana jest niemalże już powszechna zasada dokonywania wyboru ofert na podstawie jedynego kryterium jakim jest najniższa cena - praktycznie z pominięciem lub marginalizowaniem innych kryteriów, jak np. jakość.

  Przedstawiamy poniżej propozycję katalogu zmian obowiązującego prawa według projektu Platformy Obywatelskiej:

  • Wprowadzenie obowiązku stosowania przez Zamawiających do oceny ofert także innych kryteriów niż cena.
  • Zwiększenie obowiązków i uprawnień Zamawiającego w zakresie wyjaśniania przyczyn i powodów złożenia przez Wykonawcę oferty   zawierającej rażąco niską cenę.
  • Nałożenie na Wykonawcę obowiązku udowodnienia, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska.
  • Ustalenie obowiązków stron postępowania odwoławczego w zakresie dowodów, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
  • Zwiększenie możliwości korzystania przez Zamawiających z publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych wzorców i stosowania dobrych praktyk.
  • Wprowadzenie przepisów ograniczających zjawisko fałszywego udostępniania potencjału.
  • Prawo wymagania przez Zamawiającego zatrudniania przez wykonawcę pracowników na umowę o pracę.
  • Obowiązek kalkulowania przez Wykonawcę w ofercie wskaźników płacy na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę stosowane w Polsce.
  • :)

  przydatne adresy:

 • Procedura

 • Umowy

 • Wzory

Szkolenia

 • Informacje ogólne

  Firma  QUADRA  POLSKA  jest  wpisana na  listę  instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.04/00050/2013

  • Jesteśmy dyspozycyjni, działamy sprawnie i szybko reagujemy na zaistniałe problemy. Możemy na bieżąco monitorować przebieg procedury przetargowej, również z perspektywy kontroli projektów RPO i najczęściej występujących nieprawidłowości.
  • Jesteśmy ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 1 mln zł. Ponosimy pełną odpowiedzialność za przygotowywane dokumenty i wydawane opinie.
  • Kierujemy swoje usługi w szczególności do podmiotów administracji samorządowej.
  • Specjalizujemy się w przygotowywaniu szkoleń w zakresie procedury przetargowej dla inwestycji budowlanych. 
  • Nie zlecamy naszych usług na zewnątrz, lecz realizujemy je we własnym zespole, co gwarantuje rzetelność wykonywanej pracy.

 • Proponujemy następujące grupy tematyczne szkoleń

 • Proponujemy dwa systemy szkoleń