Rozliczanie inwestycji infrastrukturalnych

 • Nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod względem finansowym

 • Prognozowanie przepływów finansowych

 • Zapewnienie terminowej realizacji płatności

 • Rejestracja faktur i rachunków

 • Prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur

 • Sporządzanie i aktualizowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, planów płatności oraz monitorowanie ich realizacji

 • Prowadzenie sprawozdawczości oraz monitorowanie finansowe projektu zgodnie z planem płatności, harmonogramem rzeczowo - finansowym i planami inwestycyjnymi przy użyciu komputerowej bazy danych

 • Przygotowanie tematycznych wniosków do projektów budżetu Spółki

 • Przechowywanie kopii raportów audytu finansowego

 • Weryfikacja wyliczeń finansowych w przejściowych i ostatecznych fakturach

 • Monitorowanie skutków w zakresie terminów i kosztów uzasadnionych zmian na podstawie zatwierdzonych protokołów

 • Monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania kontraktów, ubezpieczeń, gwarancji bankowych itp.
 • Przygotowywanie cyklicznych i „ad hoc” informacji dla instytucji finansujących i kredytujących

 • Udział  w opracowywaniu i aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych, planów płatności

 • Opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności oraz zobowiązaniami wynikającymi z kontraktów

 • Współudział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację projektu ze źródeł zewnętrznych

 • Sporządzanie sprawozdań z nakładów inwestycyjnych

 • Współudział w opracowywaniu planów finansowych do projektu budżetu Spółki oraz sprawozdań w zakresie zadań objętych projektem

 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej projektu i monitoringu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

 • Monitorowanie zgodności zobowiązań i płatności z warunkami kontraktu

 • Współpraca w zakresie przygotowania projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw związanych z realizacją Projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Przejdź do referencji